Klauzula informacyjna dla odbiorcy wiadomości mailowej 

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Szczegóły zamieszczamy poniżej. 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych, jest Dimers Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Św. Wojciech 28, 61-749 Poznań, KRS: 0000599518  (dalej: Administrator). 

Inspektor Ochrony Danych (IOD) 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych („IOD”), z którym mogą Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych, poprzez adres e – mail: iod@dimers.pl lub pod naszym adresem pocztowym wskazanym powyżej. 

Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych 

  • Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, (tj. budowy pozytywnego wizerunku Administratora poprzez odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące oferty Administratora lub samej firmy), ponadto mogą być przetwarzane w celu realizacji umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia i realizacji umowy.  
  • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) – uzasadniony interes administratora, tj. budowa pozytywnego wizerunku Administratora i może być Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy lub podjęcie czynności zmierzających do zawarcia i realizacji umowy. 
  • W przypadku, gdyby przetwarzanie Państwa danych osobowych miało nastąpić w innym celu niż wskazane powyżej, każdorazowo odbywać się będzie po uprzednim uzyskaniu Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i w celu wskazanym w tej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 

Rodzaj przetwarzanych danych 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w postaci Państwa adresu mailowego oraz ewentualnie inne dane, jakie podadzą nam Państwo w trakcie prowadzonej korespondencji. 

Źródło danych 

Państwa dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Państwa poprzez kontakt elektroniczny Państwa z nami. 

Prawa przysługujące w związku z ochroną danych osobowych 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany, wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. 

W przypadku gdy macie Państwo zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z nami elektronicznie poprzez adres e-mail: iod@dimers.pl lub pod adresem pocztowym naszej siedziby wskazanym powyżej. 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ulicy Stawki 2, gdy uznają  Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa. 

Odbiorcy danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą przekazane upoważnionym pracownikom i współpracownikom administratora danych, współpracującym z nami podmiotom, w szczególności dostawcom poczty elektronicznej i hostingu.  Podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. 

Okres przechowywania danych 

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyczerpania zagadnienia wskazanego w Państwa zapytaniach,  a w przypadku zawarcia umowy – przez okres jej realizacji i przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.  

Informacja o wymogu dobrowolności podania danych osobowych 

Podanie Państwa danych osobowych było dobrowolne, jednak brak ich podania spowodowałby niemożność odpowiedzi na Państwa zapytania, realizacji umowy lub podjęcia czynności w celu zawarcia i realizacji umowy. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Profilowanie  

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania. 

Przekazywanie danych do Państwa trzeciego 

Dimers sp. z o.o. nie będzie przekazywała danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.