W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych w  Dimers sp. z o.o.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
 1. Administratorem danych osobowych jest Dimers sp. z o.o. w Poznaniu przy ul. Św. Wojciech 28. W celu uzyskania informacji odnośnie sposbu i zakresu przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się poprzez email: iod@dimers.pl.
 2. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach:
 • obsługi i wykonania umowy, podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 pkt 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu EU i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016,
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. wystawieniu faktury VAT, podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 pkt 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu EU i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016,
 • wynikający z prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. marketingu bezpośredniego oferowanych produktów lub usług własnych i przygotowania zindywidualizowanej oferty handlowej, podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 pkt 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu EU i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016.
W celu rzetelnego wykonania usług dane osobowe mogę być przekazywane następującym grupom osób:
 • pracownikom lub współpracownikom na podstawie osobnego upoważnienia,
 • organom kontrolnym, np. urzędom skarbowym,
 • innym odbiorcom np. firmom kurierskim.

Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane przez Dimers sp. z o.o. tylko w niezbędnym zakresie przez czas trwania umowy. W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, czas ten może zostać wydłużony o okres trwania postępowania sądowego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r, przysługują Pąństwu nastepujące prawa:
 • żądania dostępu do treści Państwa danych osobowych, sprostowania tych danych lub ich usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy jest to niezgodne z prawem lub kwestionowana jest prawidłowość tych danych,
 • sprzeciwu do dalszego przetwarzania danych osobowych lub ich przenoszenia,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie w przypadku, gdy została wcześniej wyrażona w konkretnym celu,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.